සිංහල

Sri Sunandarama Maha Viharaya

Asu Maha Shravaka Pooja


Sri Sunadarama Maha Viharaya is a very respective temple in Raigam Korala, Sri Lanka, which established in 1867. This temple is blessed with number of honorable chief monks including the chief Prelate of Raigama, Salpiti, Hewagam Koralas late Most Venerable Meewanapalane Sri Sumanathissa Vachissara Nayaka Thero, and current chief incumbent the chief Prelate of Western Province, Sri Lanka Most Venerable Mangala Darma Keerthie Sri Wachiswara Meewanapalane Sumedha Nayaka Thero.

Ven. Sri Sumedha Nayaka Thero


The chief Prelate of Western Province, Sri Lanka Most Venerable Mangala Darma Keerthie Sri Wachissara Meewanapalane Sumedha Nayaka Thero., who is the chief incumbent of
 • Meewanapalana - Gurugoda Sri Sunanadarama Maha Viharaya
 • Rakwana Rajawaththa Sri Bodhi Mularamaya
 • Poruwadanda Sri Shailatalaramaya
 • Kumbuka old Sri Maha Viharaya
 • Kahawala Sri Wijaya Wisuddaramaya
 • Illimba Sri Sangikaramaya
 • Gurugoda - Perth Paradise - Malberigama Wachiswara Darmamayathanaya temples.
Ven. Sri Sumanathissa Vachissara Nayaka Thero


The chief Prelate of Raigama, Salpiti, Hewagam Koralas late Most Venerable Meewanapalane Sri Sumanathissa Vachissara Nayaka Thero, who was the chief incumbent of
 • Meewanapalana - Gurugoda Sri Sunanadarama Maha Viharaya
 • Weragala old stone carved Viharaya
 • Mahingala Menerigama Sri Sangikaramaya
 • Poruwadanda Sri Shailatalaramaya
 • Illimba Sri Sangikaramaya
 • Rathnapura - Marapana Sri Nagaramaya temples.